Shan Buddhist likʻ̐ lūṅʻ manuscripts in UK and SE Asian collections

OR BROWSE BY

amātʻ̐ lūṅʻ veṅʻʺ hūvʻ pūṅʻʺ (ūʺ cāmʻ̨ mya pinʻ̨ phāį taiʺ)