Shan Buddhist likʻ̐ lūṅʻ manuscripts in UK and SE Asian collections

OR BROWSE BY

likʻ̐̐̐̐ phanʻ khavʻ̐ taṅʻʺ mūñʻ̨ tǫ cu, sāṅʻ ukʻʹ pukʻ̐ leʺ pāʺ, kauṅʻʺ mūʺ sūñʻ̨ ta kuṅʻ̨, cātʻ̐ tǫ phāʺ ra khèṅʻ̨