Shan Buddhist likʻ̐ lūṅʻ manuscripts in UK and SE Asian collections

OR BROWSE BY

dāna hā̐ pūiṇʻ panʻca suppurisa dāna, khandhā ayuvʻʺ cu